CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

13 de maig del 2014

L'Ajuntament tanca per seguretat el Passatge de Ferrer i Duran a causa del mal estat de la passarel·la

El Passatge ha estat tancat per seguretat.
Foto: Blog Barri del Port www.tgnbarridelport.blogspot.com

L'Ajuntament de Tarragona ha tancat recentment el Passatge de Ferrer i Duran situat al Barri del Port de Tarragona entre Jaume I i Carrer del Vapor a causa del mal estat de la passarel·la i per tal de garantir la seguretat i evitar danys o caigudes en els vianants.

El consistori va emetre ahir un comunicat al respecte on es deia que per decret de data 24 d’octubre de 2013, notificat en data 6 de novembre de 2013, es va requerir a la promotora de les obres, que en el termini d’un mes realitzés les obres d’arranjament de la passarel·la de vianants situada al Passatge Ferrer i Duran, i se li va fer avinent que transcorregut aquest termini sense que ho fes, es procediria a incoar el corresponent procediment d’execució subsidiària per tal d’executar els treballs d’arranjament de la passarel·la amb càrrec a l’aval dipositat al seu dia per la promotora, que es va dipositar per respondre de les obres d’urbanització vinculades a la llicència.

El trànsit de vianants suposava un perill.
Foto: Blog Barri del Port www.tgnbarridelport.blogspot.com
La Brigada municipal va elaborar memòria valorada per l’arranjament de la passarel·la i va proposar dues empreses aptes tècnicament per portar a terme aquestes obres.Es van demanar pressupostos a aquestes dues empreses, que els van presentar en dates 25/04/2014 i 5/05/2014.

En data 15 d’abril de 2014, es va atorgar un termini d’audiència prèvia a l’avalista. En data 9 de maig de 2014, el departament de tresoreria va informar que l’aval encara constava constituït.

Imatge del mal estat de la passarel·la que ha estat tancada.
Foto: Blog Barri del Port www.tgnbarridelport.blogspot.com

S’està acabant de preparar la resolució per tal d’executar parcialment l’aval dipositat al seu dia per la promotora, atès el seu incompliment del Decret de 24 d’octubre de 2013. Així mateix, s’està preparant la documentació per remetre al Departament de Contractació per tal que procedeixi a la selecció de l’empresa que portarà a terme les obres d’arranjament de la passarel·la.

D’altra banda, cal dir que el dia 9 de maig de 2014, la Brigada municipal va procedir al tancament de la passarel·la com una mesura d’emergència per evitar possibles caigudes de vianants.

La passarel·la estava en molt mal estat.
Foto: Blog Barri del Port www.tgnbarridelport.blogspot.com
Una vegada s’hagi executat l’aval i feta l’adjudicació del contracte a l’empresa que correspongui, s’executaran les obres subsidiàriament per aquest Ajuntament, a càrrec de l’aval dipositat al seu dia per la promotora, que era qui hauria d’haver procedit a l’arranjament de l'esmentada passarel·la.

L’Ajuntament de Tarragona és conscient de la importància d’aquesta passarel·la per a la mobilitat dels veïns afectats. Cal recordar però, que el requeriment per fer les obres d’arranjament i la posterior execució subsidiària exigeixen el compliment d’uns procediments legals que no podem obviar.