CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

29 de maig del 2014

L'Ajuntament ha començat a pavimentar el Passatge de Ferrer i Duran que havia tancat pel mal estat de la passarel·la

Treballs a la passarel·la aquests dies.
Foto: Blog Barri del Port www.tgnbarridelport.blogspot.com
Aquesta setmana s'han iniciat obres per pavimentar la passarel·la del Passatge de Ferrer i Duran, entre Jaume I i carrer Vapor, al Barri del Port, i que l'Ajuntament havia tancat per seguretat el 9 de maig pel seu mal estat i perill de cara al vianant.

Pavimentació del Passatge aquests dies. Foto: Blog Barri del Port
www.tgnbarridelport.blogspot.com

El consistori havia comunicat que per decret de data 24 d’octubre de 2013, notificat en data 6 de novembre de 2013, es va requerir a la promotora de les obres, que en el termini d’un mes realitzés les obres d’arranjament de la passarel·la de vianants situada al Passatge Ferrer i Duran, i se li va fer avinent que transcorregut aquest termini sense que ho fes, es procediria a incoar el corresponent procediment d’execució subsidiària per tal d’executar els treballs d’arranjament de la passarel·la amb càrrec a l’aval dipositat al seu dia per la promotora, que es va dipositar per respondre de les obres d’urbanització vinculades a la llicència.

El mal estat de la passarel·la va obligar a l'Ajuntament a tancar l'accés per seguretat.
Foto: Blog Barri del Port www.tgnbarridelport.blogspot.com

Donat que la promotora Urbiland Inversora, SL no s'ha fet càrrec, l'Ajuntament està assumint les obres per valor de 8.643,72 euros de forma subsidiària amb encàrrec dels treballs a l'empresa Construbert. El cost dels treballs anirà a càrrec de la fiança dipositada per la promotora i els treballs quedaran enllestits en 15 dies en què la passarel·la, quedarà reoberta.

Les obres quedaran enllestides en 15 dies.
Foto: Blog Barri del Port www.tgnbarridelport.blogspot.com
L’Ajuntament de Tarragona és conscient de la importància d’aquesta passarel·la per a la mobilitat dels veïns afectats que havien mostrat diverses queixes.