CERCA NOTÍCIES AL BLOG:

23 de juliol del 2017

Atenció al veïnat: La normativa i sancions de la nova Ordenança per tinença d'animals a Tarragona

Un gos i el seu propietari a la Plaça dels Carros

El passat divendres el plenari municipal va aprobar la nova ordenança sobre tinença responsable d'animals a Tarragona. Entre l'ampli text i els diversos punts i apartats, i de cara al veïnat amb animals domèstics, destaquem el següent:

-Està prohibit portar un gos per les vies, llocs i espais públics sense lligar, excepte de les zones habilitades expressament en horaris determinats. També tenir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense lligar. L'incompliment és infracció greu. Posseir o conduir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència, o sense renovar un cop exhaurida la seva vigència, és una infracció molt greu amb sanció de 300€ a 2.400€.

-Es prohibit dipositar substàncies químiques dissuasòries d’animals com el sofre i similars, entre altres, en façanes, cantonades i espais públics. Només estaran permesos els productes degudament registrats i autoritzats amb permís de l’Ajuntament i per empreses especialitzades i que no comportin riscos per a la salut i la integritat física dels animals. L'incompliment és infracció greu amb sanció de 500€.

-Es prohibeix donar aliments als animals a les vies públiques o espais públics. En el cas dels animals salvatges urbans, la prohibició de donar aliments es fa extensiva també a les zones privades exteriors: portals, finestres, terrasses i balcons. Estan exemptes d’aquesta prohibició les persones autoritzades per l’Ajuntament en les colònies controlades. L'incompliment és infracció lleu amb sanció de 100 a 750€.

Un gos i el seu propietari a la Plaça dels Carros

-Les persones propietàries o conductores d’animals han d’adoptar mesures perquè no embrutin amb els excrements les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis i en el mobiliari urbà. Per tant hauran de recollir les deposicions immediatament i a netejar la part de la via, espai públic o mobiliari urbà que hagi resultat afectat. S’inclou també els pipicans i àrees de gossos. Els excrements recollits s’han de dipositar en els contenidors de rebuig i papereres, utilitzant bosses ben tancades. En cas que es produeixi infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal podran requerir-la persona propietària o posseïdora de l’animal perquè netegi els elements afectats, sens perjudici de la imposició de la sanció corresponent. L'incompliment és infracció greu amb sanció de 300€ a 1.500€.

-Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública i espais públics, fonts i estanys i a les lleres dels rius, rieres i platges. Es prohibeix que els animals beguin directament a les fonts públiques, llevat de les situades a pipi-cans i a les àrees de gossos.

-Està permès l’accés d’animals de companyia als edificis públics municipals i també podran accedir als serveis públics, excepte en aquells edificis i serveis on l’Ajuntament ho hagi prohibit expressament atesa la naturalesa de l’immoble o del servei. En el cas dels transports públics es podran traslladar animals domèstics de companyia dins de cistelles de transports o altres mitjans homologats per aquest ús, en les condicions d’higiene i seguretat adients. L'incompliment és infracció lleu.

-Els gossos, els gats i les fures han de ser: Identificats amb microxip, censats a l’Ajuntament, i en el cas dels gossos també aportar el codi genètic ADN. La baixa de l'animal, cessió, canvi de residència i/o del propietari s’ha de comunicar a l'ajuntament en un termini de 48 hores. L'incompliment és infracció lleu amb sanció de 100 a 400€. No comunicar les dades del codi ADN del gos comporta sanció de 3.000€.

-Es prohibeix deixar animals tancats sense accés a l’habitatge des de les 22 hores fins les 8 hores, en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais similars, o bé, pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres sorolls produïts pels animals. Tamnbé deixar els animals sols més de dos dies consecutius. L'incompliment és infracció lleu amb sanció de 100 a 750€.

-Es prohibeix mantenir els animals en vehicles estacionats sense ventilació o sense adoptar mesures per no assolir temperatures que pugin provocar-los alteracions, així com sols més de 30 minuts. És infracció greu amb sancio de 500 a 1500€.